Mājas lapas lietošanas noteikumi

Jēdzieni

Automašīna – transportlīdzeklis, kuru piedāvā Pārdevējs ar E-veikala starpniecību.

Pārdevējs - Pārdevējs, kuru Pircējs izvēlējies E-veikalā.

Pircējs – fiziskā vai juridiskā persona, kura izmanto E-veikalu un noslēdz E-veikalā Auto iegādei Pasūtījuma līgumu.

E-veikals – “NCG Import Baltics OÜ” Automašīnu rezervēšanas platforma vietnē Honda.ee/lv/lt, caur kuru Pircējs var uzsākt Auto iegādes procesu no Pārdevēja. Galīgais pārdošanas darījums tiek noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju uz tādiem pašiem nosacījumiem, kā tas notiktu fiziskajā veikalā.

Pasūtījums - Pircēja ar E-veikala starpniecību iesniegta vēlme iegādāties E-veikalā piedāvātu Automašīnu.

Pasūtījuma līgums – starp Pircēju un Pārdevēju E-veikalā noslēgtā pasūtījuma kopsavilkums, kuru Pircējs paraksta digitāli un uz kura pamata tiek samaksāta Automašīnas rezervācijas maksa.

Pārdošanas līgums - Pārdevēja sastādīts līgums, kurā ir aprakstīti Pārdevēja un Pircēja savstarpējā darījuma galīgie nosacījumi.

Nosacījumi – šie vispārīgie nosacījumi, kas regulē Automašīnas iegādi ar E-veikala starpniecību.

 

 1. Nosacījumu apmērs un spēkā esamība
  • Nosacījumi ir spēkā attiecībā uz Pircēja un Pārdevēja savstarpējām tiesiskajām attiecībām, kas rodas, iegādājoties preces ar E-veikala starpniecību.
  • Līdzās šiem nosacījumiem tiesiskās attiecības, kas rodas, iegādājoties preces ar E-veikala starpniecību, regulē arī Igaunijas Republikā spēkā esošie tiesību akti.
  • “NCG Import Baltics OÜ” ir tikai E-veikala pakalpojuma sniedzējs. E-veikala platforma ļauj Pārdevējam un Pircējam noslēgt Pasūtījuma līgumu, ar kuru Pircējs uzsāk Auto iegādes procesu no Pārdevēja. “NCG Import Baltics OÜ” neatbild par Pārdevēja E-veikalā piedāvāto Automašīnu īpašībām un cenu, kā arī par tiesībām un pienākumiem, kas saistīti ar Pārdošanas līguma noslēgšanu vai izpildi, tajā skaitā “NCG Import Baltics OÜ” neatbild ne Pārdevēja, ne arī Pircēja priekšā Pārdošanas līguma pārkāpuma gadījumā.
  • Lai nodrošinātu E-veikala attīstību un tā labāku un drošāku izmantošanu, “NCG Import Baltics OÜ” ir tiesības grozīt un papildināt šos nosacījumus un cenrādi. Informācija par nosacījumu un cenrāža izmaiņām un papildinājumiem tiek paziņota ar E-veikala starpniecību. Nosacījumu un cenrāža izmaiņas stājas spēkā no attiecīgo izmaiņu publicēšanas E-veikalā. Ja Pircējs ir iesniedzis pasūtījumu pirms nosacījumu grozījumu spēkā stāšanās, tad attiecībā uz Pircēja un Pārdevēja starpā esošajām tiesiskajām attiecībām tiek piemēroti nosacījumi, kas bijuši spēkā pasūtījuma iesniegšanas brīdī, izņemot gadījumā, ja likumā vai šajos nosacījumos ir noteikts citādi.

 

 1. Cenas
  • E-veikalā redzamās cenas ir spēkā Pasūtījuma līguma noslēgšanas un priekšapmaksas maksājuma veikšanas brīdī vai līdz brīdim, kad E-veikala administrators ir veicis izmaiņas cenās.
  • Visās cenās ir iekļauts pievienotās vērtības nodoklis 21%.

 

 1. Automašīnu apraksts
  • E-veikalā redzamās automašīnas ir Pārdevēja noliktavā esošās automašīnas vai automašīnas, kas drīzumā tiks saņemtas noliktavā.
  • Pie automašīnām, kas drīzumā tiks saņemtas noliktavā, ir norādīts paredzamais automašīnas saņemšanas laiks. Tā kā automašīnas saņemšanas laiks noliktavā var mainīties no pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ, Pārdevējam ir pienākums informēt Pircēju par iespējamām saņemšanas laika izmaiņām saprātīgā termiņā pirms paredzamā saņemšanas laika.
  • Noliktavā esošas automašīnas saņemšanas laiks tiek norunāts starp Pircēju un Pārdevēju, pamatojoties uz Pircēja vēlmēm un Pārdevēja iespējām.
  • E-veikalā nav iespējams veikt ražošanas pasūtījumus no Hondas rūpnīcas vai konfigurēt automašīnu pēc savām īpašajām vēlmēm.
  • E-veikalā norādītajā automašīnu aprakstā ir redzami automašīnu tehniskie pamatdati, aprīkojums, krāsa, kā arī papildu aprīkojums ar cenām, ko Pārdevējs var uzstādīt pēc Pircēja pieprasījuma.

 

 1. Pasūtījuma noformēšana
  • Lai noformētu pasūtījumu, blakus vēlamajam transportlīdzeklim jāizvēlas "Pirkt tūlīt". Informācijas iegūšanai par izvēlēto automašīnu ir iespējams nosūtīt Pārdevējam pieprasījumu, izvēloties "Nosūtīt pieprasījumu".
  • Lai noformētu pasūtījumu, izvēlnē “Pirkt tūlīt” jāievada pircēja dati, finansēšanas veids un Pārdevēja pārstāvniecība, kurā Pircējs vēlas saņemt automašīnu. Tāpat Pircējam ir jāpiekrīt šeit aprakstītajiem E-veikala nosacījumiem.
  • Tālāk Pircējs tiek novirzīts parakstīt pasūtījuma līgumu. Pārbaudiet pasūtījuma līgumā norādītos datus un parakstiet to, izmantojot piedāvātās digitālās parakstīšanas lietotnes (Mobile-ID, Smart-ID).
  • Pēc tam ir jāveic pasūtījuma līgumā norādītā priekšapmaksa, veicot izvēli piedāvāto digitālo maksājumu risinājumu vidū (bankas saite, kredītkarte).
  • Pasūtījuma līgums tiek uzskatīts par noslēgtu pēc tam, kad Pārdevēja norēķinu kontā ir ieskaitīta saskaņā ar pasūtījuma līgumu maksājamā priekšapmaksas summa.
  • Uzsākot pasūtījuma noformēšanu, pasūtāmā Automašīna tiek rezervēta Pircējam uz 30 minūtēm. Visu šo laiku Pircējs var turpināt nepabeigtā pasūtījuma noformēšanu.
  • Nepabeigta pasūtījuma gadījumā Pārdevējam ir tiesības sazināties ar Pircēju, izmantojot ievadīto Pircēja kontaktinformāciju, lai nepieciešamības gadījumā palīdzētu Pircējam pabeigt pasūtījuma noformēšanu.

 

 1. Automašīnas piegāde
  • Pēc pasūtījuma līguma stāšanās spēkā saskaņā ar noteikumu punktu 4.5 izvēlētā automašīna ir rezervēta Pircējam.
  • Ja Pircējs kā finansēšanas veidu ir izvēlējies automašīnas izpirkšanu, Pārdevējs 3 darba dienu laikā nosūta Pircējam pārdošanas līgumu un rēķinu atlikušās summas apmaksai. Šie dokumenti tiek nosūtīti uz Pircēja norādīto e-pasta adresi.
  • Ja Pircējs kā finansēšanas veidu ir izvēlējies līzingu, Pārdevējs 3 darba dienu laikā nosūta līzinga pieteikumu ar Pircēja datiem vēlamajai finanšu iestādei. Pozitīva finansēšanas lēmuma gadījumā Pārdevējs nosūta Pircējam Pārdošanas līgumu kopā ar līzinga līgumu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 1 nedēļas laikā pēc finansēšanas lēmuma saņemšanas.
  • Ja Pircējs ir pareizi izpildījis visas no Pārdošanas līguma izrietošās pirkuma cenas samaksas saistības vai parakstījis līzinga līgumu, Pārdevējs vienojas ar Pircēju par automašīnas saņemšanas laiku.
  • Automašīnas nodošanas dienā starp Pircēju un Pārdevēju tiek parakstīts automašīnas nodošanas-pieņemšanas akts, ar kuru īpašumtiesības uz automašīnu tiek nodotas no Pārdevēja Pircējam.

 

 1. Pasūtījuma atcelšana
  • Pircējam ir tiesības atcelt savu pasūtījumu pēc priekšapmaksas samaksas, bet pirms Pārdošanas līguma noslēgšanas, nosūtot Pārdevējam ar e-pasta starpniecību attiecīgu ziņu ar pasūtījuma numuru un sava norēķinu konta numuru. Šādā gadījumā priekšapmaksas maksājums tiks Pircējam atmaksāts 14 dienu laikā.

 

 1. Lietotas automašīnas atpirkšana
  • Ar E-veikala starpniecību Pircējam ir iespēja palūgt Pārdevējam cenas piedāvājumu savai lietotajai automašīnai.
  • Šim nolūkam Pircējam jāievada sava lietotā transportlīdzekļa dati E-veikalā pieejamajā Trade-In modulī, kas Pircējam ir redzams pēc jaunās Automašīnas pasūtījuma noformēšanas.
  • Pārdevējs nosūta Pircējam lietotās automašīnas pirkuma piedāvājumu, vēlākais, 3 darba dienu laikā.
  • Pārdevēja nosūtītais piedāvājums nav saistošs, kamēr starp Pircēju un Pārdevēju nav noslēgts atpirkšanas līgums.

 

 1. Atbildība un nepārvarama vara
  • Pārdevējs atbild Pircēja priekšā un Pircējs atbild Pārdevēja priekšā par otrajai pusei radītajiem zaudējumiem šo nosacījumu pārkāpšanas dēļ Igaunijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos un apmērā.
  • Pārdevējs neatbild par Pircējam radītajiem zaudējumiem vai Automašīnas piegādes kavēšanos gadījumā, ja zaudējumi vai Automašīnas piegādes kavēšanās ir radusies tādu apstākļu dēļ, kurus Pārdevējs nevarēja ietekmēt un kuru iestāšanos Pārdevējs nebija paredzējis un nevarēja paredzēt (nepārvarama vara).
  • Pārdevējs nav atbildīgs par trešo personu (transporta uzņēmumu, papildu aprīkojuma piedāvātāju, līzinga uzņēmumu u.c.) sniegto pakalpojumu neatbilstību vai kavēšanos.

 

 1. Citi nosacījumi
  • Klienta personas dati, kas Pārdevējam tapuši zināmi E-veikala apmeklēšanas un pirkumu veikšanas gaitā, tiek uzskatīti par konfidenciālu informāciju. Šifrēts datu pārraides kanāls ar bankām nodrošina pirkuma veicēja bankas rekvizītu drošību. Ne Pārdevējam, ne arī E-veikala administratoram nav piekļuves šiem datiem.
  • Jautājumos, kas nav atrunāti šajos nosacījumos, puses vadās pēc Igaunijas Republikā spēkā esošiem tiesību aktiem.

 

 10. Atteikšanās no atbildības

  • Visas E-veikala preču fotogrāfijas ir ilustratīvas, tomēr maksimāli pietuvinātas faktiskajām precēm.
  • Pārdevējs patur tiesības mainīt preču cenas. Šajā gadījumā Pārdevējam ir tiesības 10 darba dienu laikā atkāpties no pārdošanas līguma un atgriezt klientam naudu uz viņa norēķinu kontu.
  • Pārdevējs patur tiesības atkāpties no pārdošanas līguma, ja ar preci radušās kādas no sekojošām problēmām: ir notikusi cilvēciska kļūda cenas ievadīšanā vai tehniska kļūme sistēmā (piemēram, ja pēkšņi 30 000 eiro vērta automašīna ir pārdošanā par 3000 eiro, tad tā nepārprotami ir kļūda. Tāpēc pieņemam, ka klientam ir jāsaprot, ka tā ir kļūda un prece netiek pārdota par šādu cenu.)
  • Informācija par produktiem tiek regulāri pārbaudīta un papildināta. Dati pēc Pircēja pēdējā apmeklējuma var būt atjaunoti. Šajā gadījumā Pārdevējs neuzņemas atbildību par preces datu pareizību.